Παρασκευή 11 Μαΐου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


τη Δευτέρα 14 Μαΐου στις 8 μ.μ.

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Μαΐου στις 8 μμ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος του συμβουλίου, κα. Όλγα Μοσχοπούλου, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 27 θέματα, ως εξής:

1.      Επί της από 18-04-2012 αναφοράς-αίτησης κ. Αθανασίου Παπαδήμα, κατοίκου Αλεξάνδρειας.
2.       Λήψη κατ' αρχήν απόφασης για την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου.
3.       Λήψη απόφασης για  επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ της κας Kokuja Arjana του Ismail, κατοίκου Καλοχωρίου Ημαθίας.
4.       Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας» και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
5.       Tροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 15/2008 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (σχετικό: η αριθ. 28/18-04-2012 απόφασητης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
6.       Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σχετικό: η αριθ. 30/02-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
7.       Έγκριση ή μη συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
8.       Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών προγραμμάτων, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
9.       Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 για επιστροφή εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ επί των αποδοχών της οργανικής θέσης αιρετών.
10.   Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Νομικού Προσώπου «Σύνδεσμος Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας» και του Δήμου Αλεξάνδρειας «για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και
διοικητικής υποστήριξης» -Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (σχετικό: η αριθ. 08/05-05-2012 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Υδρεύσεως).
11.   Ορισμός μελών και συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
12.   Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Πανταζή Πασχαλίτσα του Ιωάννη.
13.   Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Κηπουριώτη Χρήστο του Στεφάνου.
14.   Ορισμός μελών: α) Επιτροπής διενέργειας κληρώσεων ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου β) Επιτροπής διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων του Δήμου-Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης ενδιαφερομένων.
15.   Αποδοχή ποσού για ειδική εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων -τροποποίηση προϋπολογισμού.
16.   Αύξηση ισχύος στα αποδυτήρια γηπέδου Λιανοβεργίου.
17.   Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στις Τ.Κ. Τρικάλων και Λιανοβεργίου.
18.   Έγκριση ή μη της αριθ. 40/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
19.   Καθορισμός τελών άρδευσης έτους 2012 (σχετικό: Η αριθ. 132/08-05-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας).
20.   Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 υπηρεσίας άρδευσης - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
21.   Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
22.   Έγκριση ή μη του τελικού ισολογισμού έναρξης της 1-1-2011 του Δήμου Αλεξάνδρειας μετά την ενσωμάτωση του Ισολογισμού της 31/12/2010 του πρώην Δήμου Μελίκης (σχετικό: η αριθ.121/23-04-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας).
23.   Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων α’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. (σχετικό: η αριθ.122/23-04-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας).
24.   Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ' αριθ.436 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, συνολικής έκτασης 33,00 στρεμμάτων και καθορισμός των όρων της εκμίσθωσης.
25.   Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας (σχετικό: η αρίθ. 39/09-05-2012 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας).
26.   Λήψη απόφασης για τον αναπλειστηριασμό με επανακαθορισμό των όρων εκμίσθωσης του υπ' αριθμό 895 αγροτεμαχίου, μετονομασθέν σε 895Α, έκτασης 249,438 στρεμμάτων αγροκτήματος Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας.
27.   Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Βρυσακίου» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 184/2008).

Δεν υπάρχουν σχόλια: