Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων οφειλετών μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012
Από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4038/2012 (A' 14), παρέχεται η δυνατότητα σε δημότες να ρυθμίσουν τις βεβαιωμένες, στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από μισθώματα δημοτικών ακινήτων, τέλη άρδευσης, κλπ. εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η ρύθμιση αφορά επίσης και νομικά πρόσωπα εφόσον οι οφειλές τους προς τον Δήμο δεν ξεπερνούν τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ.

Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι ανωτέρω οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.
Η ρύθμιση μπορεί να γίνει ως εξής:
· Με καταβολή εφάπαξ της οφειλής, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
· Με καταβολή της οφειλής σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
· Με καταβολή της οφειλής σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι αιτήσεις των οφειλετών που επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις αυτές πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας (1ος όροφος Δημαρχείου, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Μεσσαλάς Παναγιώτης, τηλ. 2333350157).

Σημειώνεται ότι η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: