Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Την Δευτέρα 28 Μαΐου στις 8 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Άλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Μαΐου στις 8 μμ. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 13 θέματα, ως εξής:

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση υπόλοιπου διατιθέμενης πίστωσης και την προμήθεια ή μη ειδών διατροφής για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. - Διάθεση σχετικής πίστωσης.

2. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του IDRIZI ARJAN του MURAT.

3. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της τεχνικής μελέτης κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου», την έγκριση τροποποίησης του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 1ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τοπικού διαμερίσματος Αράχου» πρώην Δήμου Πλατέος (Α.Μ. ΤΥΔΚ 240/2010).

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων.

10. Λήψη απόφασης για: α) την υποβολή, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015, πρότασης πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πλατειών Δήμου Αλεξάνδρειας με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ με Φ.Π.Α., και β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή της ως άνω πρότασης.

11. Λήψη απόφασης για: α) Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρότασης πράξης με τίτλο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αλεξάνδρειας και προμήθειας εξοπλισμού μεταφόρτωσης – μεταφοράς απορριμμάτων», προϋπολογισμού 1.773.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 22 και κωδικό θεματικής προτεραιότητας 44: «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», Άξονας Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή της ως άνω πρότασης, γ) Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την ως άνω πράξη μεταξύ Ε.Σ.Δ.Α. Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας και Δήμου Αλεξάνδρειας, δ) Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και ε) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

13. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές Ενότητες Πλατέος και Μελίκης, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: