Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

725 θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι θέσεις θα κατανεμηθούν κατά κατηγορία ως εξής:

Κατηγορία Α': 50 θέσεις: Πτυχιούχοι σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
Αναλυτικότερα: δεκαπέντε (15) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Νομικής Σχολής, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πληροφορικής, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.


Κατηγορία Β’: 203 θέσεις
Κατηγορία Γ’: 375 θέσεις
Κατηγορία Δ1’: Πλοηγοί κυβερνήτες 12 θέσεις
Κατηγορία Δ2΄: Πλοηγοί μηχανικοί 20 θέσεις
Κατηγορία Ε1΄: Ηλεκτρονικοί 15 θέσεις
Κατηγορία Ε2΄: Μηχανές και συστήματα αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων 10 θέσεις (μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου & 5 θέσεις (αμαξωμάτων)
Κατηγορία ΣΤ΄: 10 θέσεις
Ο υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 09-01-2012 ήμερα Δευτέρα και από τις 08:00 15:00 μέχρι και τις 16-01-2012 ημέρα Δευτέρα από τις 08.00 μέχρι τις 24:00.
http://alexandreia-gidas.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: