Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου συνέρχεται, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας. Στην πρώτη που είναι τακτική και θα ξεκινήσει στις 18.00 έχουν εγγραφεί για συζήτηση 26 θέματα μεταξύ των οποίων η έγκριση του τεχνικού προγράμματος 2012 και η έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014 του δήμου. Θα ακολουθήσει στις 20.00 ειδική συνεδρίαση με αποκλειστικά θέματα την ψήφιση του δημοτικού προϋπολογισμού 2012 και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2012 του δήμου.

Θέματα τακτικής συνεδρίασης (ώρα έναρξης 18.00)
1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011-Ψήφιση πίστωσης.
2. Λήψη απόφασης για το καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
3. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2012.
4. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 Δήμου Αλεξάνδρειας (Ά Φάση-Στρατηγικός Σχεδιασμός)
5. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση της αίθουσας βαρών του κλειστού γυμναστηρίου Μελίκης στον Μ.Α.Ο.Κ. Μελίκης « Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» για την εκγύμναση των αθλητών του.
6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του μικρού κλειστού γυμναστηρίου Μελίκης στον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Αγκαθιάς για προπονήσεις.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της «Αθλητικής Ένωσης Καβασίλων Ημαθίας ΑΕΚ» με έδρα τα Καβάσιλα για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση των αθλητικών του δραστηριοτήτων.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του «Αθλητικού Συλλόγου Δόξα» με έδρα την Επισκοπή για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση αθλητικής του δραστηριότητας.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προυπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011-Ψήφιση πιστώσεων
11. Ανανέωση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
12. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση καταστήματος με α/α 39 &40 ( ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
13. Λήψη απόφασης για λύση μίσθωσης και διαγραφή ποσού 426,33 ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο με α/α Α2011/031 του υπόχρεου Αντωνίου Γκουντάντση του Αποστόλου.
14. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση καταστήματος με α/α 8 που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
15. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2012.
16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της « Αθλητικής Ένωσης Κυδωνέας Η ΑΕΚ» με έδρα την Κυδωνέα για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση των αθλητικών του δραστηριοτήτων.
17. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012-έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
18. Επί του απολογισμού των τέως Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην της τέως Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Πλατέος, οικονομικού έτους 2011 και μέχρι 01-06-2011.
19. Υποβολή πρότασης ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας σχετικά με το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων.
20. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για το κατάστημα (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) της κ. Σούλιου Κατερίνας του Δημητρίου.
21. Λήψη απόφασης για την παράταση της από 08-12-2011 υπογεγραμμένης σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων από το Δήμο Αλεξάνδρειας στο ΧΥΤΑ Δήμου Πέλλας.
22. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Δημοτικής Ενότητας Πλατέος.
23. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προυπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011-Ψήφιση πιστώσεων.
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και πεζοδρομίου στο 2ο Νηπιαγωγείο της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος.(Α.Μ. 14/2011)
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου νεκροταφείων στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής».
26. Λήψη απόφασης για την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Δημητριάδη Φώτιου και του προϊσταμένου κ. Καλταβερίδη Αναστάσιου στην Αθήνα στις 20-12-2012.

Θέματα ειδικής συνεδρίασης (ώρα έναρξης 20.00)

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αλεξάνδρειας οικoνομικού έτους 2012.
2. Υποβολή σχεδίου και ψήφιση ή μη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: