Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 19:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε ο πρόεδρος του συμβουλίου κ. Γιάννης Γκιουρτζής, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 34 θέματα, ως εξής:
1. Επί της από 28-11-2011 επερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου Τασιόπουλου Αναστάσιου που αφορά τα εξής θέματα: α) Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή υδατόπυργου στον οικισμό Παλαιόχωρας, εξοπλισμός γεώτρησης και κατασκευή μεταφορά νερού στον εν λόγω υδατόπυργο, β) Η υπ’ άριθ. 319/Θ/2011 έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, και γ) Επιπτώσεις και τυχόν επιβαρύνσεις στο νέο Δήμο Αλεξάνδρειας.

2. Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

3. Απόδοση ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

4. Λήψη απόφασης για καταβολή αναλογούντος επιδόματος εορτών Χριστουγέννων των υπαλλήλων των καταργημένων Ν.Π.Δ.Δ.

5. Τοποθέτηση ενός (1) νέου στύλου καθώς και ισάριθμου Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ ΦΟΠ Δήμου Αλεξάνδρειας στον οικισμό Ραψωμανίκης.

6. Τοποθέτηση ενός (1) νέου στύλου καθώς και ισάριθμου Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ ΦΟΠ Δήμου Αλεξάνδρειας στην Τ.Κ. Νησίου.

7. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς καθώς και διάθεση των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον έλεγχο των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 του πρώην Δήμου Μελίκης.


9. Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Ε.Σ.Δ.Α. Ο.Τ.Α. Ημαθίας για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

10. α) Τροποποίηση της από 23-03-2011 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας, β) Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Κοινής Παρακολούθησης του παραπάνω έργου.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις πεζοδρομίων Τοπικών Διαμερισμάτων» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 173/2010).

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Πλατέος» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 294/2008).

13. α) Έγκριση ή μη της αριθ. 16/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο "Καθορισμός αμοιβής του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας", β) Έγκριση ή μη της αριθ. 34/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο "Τροποποίηση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2011-ψήφιση πιστώσεων".

14. Ψήφιση πιστώσεων για χορήγηση ειδών διατροφής σε άπορους δημότες-καθορισμός προϋποθέσεων χορήγησής τους.

15. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων των καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας.

16. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 605,00 ευρώ από τον Χρηματικό Κατάλογο με α/α Α2010/028/2011 της υπόχρεου Γλυκερίας Λαφαζάνη του Δημητρίου.

17. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

18. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων-Τροποποίηση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων του Δήμου»(πρώην Δήμου Πλατέος) (Α.Μ. ΤΥΔΚ 220/2010).

20. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2012.

21. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2012.

22. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2012.

23. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2012.

24. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2012.

25. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2012.

26. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2012.

27. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2012.

28. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2012.

29. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2012

30. Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2011-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: