Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση μέχρι 30 Δεκεμβρίου στην κατάθεση αιτήσεων για εκμίσθωση εκτάσεων του Δημοσίου σε ακτήμονες, για την καλλιεργητική περίοδο 2011-2012

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία της προσωρινής καλλιέργειας είναι, ο υποψήφιος να μη διαθέτει σε επίπεδο οικογένειας (ίδια οικονομία), ιδιόκτητα τεμάχια συνολικού εμβαδού μεγαλυτέρου του βιώσιμου κλήρου του οικισμού στον οποίο ανήκει.
Στη διαδικασία μπορούν να μετέχουν καλλιεργητές, αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, των οποίων το ατομικό αγροτικό εισόδημα να μην είναι μικρότερο του 35% του συνολικού ατομικού τους εισοδήματος, το δε οικογενειακό τους εισόδημα δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ.
Όσοι επιθυμούν να μετέχουν στην παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε κατόπιν εξουσιοδοτήσεως (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) απευθείας στα Γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (Μητροπόλεως 44 - Βέροια), είτε με συστημένη επιστολή.


Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. στην οποία θα δηλώνονται από τον αιτούντα:
 • To κύριο και δευτερεύον επάγγελμά του
 • Ο τόπος διαμονής του
 • Τα περιουσιακά του στοιχεία (δηλ. πόσα στρέμματα καλλιεργεί ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του και το είδος της καλλιέργειας) και
 • η οικογενειακή του κατάσταση.
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού ετών 2009, 2010, 2011
3. Αντίγραφο της φορολογικής  δήλωσης έντυπο Ε1, του έτους 2011
4. Αντίγραφο Ε9.
5. Ακριβές φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ΟΓΑ (θεωρημένο για το 2011)
6. Συγκεντρωτικές δηλώσεις ΟΣΔΕ των δύο προηγουμένων καλλιεργητικών περιόδων (2010, 2011)
7. Παραστατικά διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης για το 2010 (τιμολόγια αγοράς αγροτικών εφοδίων, τιμολόγια πώλησης προϊόντος)

 • Το υπό στοιχείο (2) θα είναι θεωρημένο από την ΔΟΥ ή το ΚΕΠ
 • Τα υπό στοιχεία (3) (4) (7) δικαιολογητικά θα είναι θεωρημένα από την ΔΟΥ ή δικηγόρο ή θα συνοδεόνται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 15599/1986 ότι είναι αληθή, ακριβή και δεν έχουν παραποιηθεί.
 • Το υπό στοιχείο (5) δικαιολογητικό θα είναι θεωρημένο από τον ΟΓΑ ή δικηγόρο ή το ΚΕΠ.
 • Το υπό στοιχείο (6) δικαιολογητικό θα είναι θεωρημένο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το ΚΕΠ ή δικηγόρο
 • Το υπό στοιχείο (7) δικαιολογητικό θα είναι θεωρημένο από την ΔΟΥ ή το ΚΕΠ

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών σήμερα δεν κατέχει και δεν ασκεί καλλιεργητικές δραστηριότητες στις προς εκμίσθωση εκτάσεις και ότι κανείς δεν έλκει απ' αυτόν δικαιώματα.


Όσοι επιλεγούν:

 • α. Εάν μεν ο διαθέσιμος, κατά κυριότητα, γεωργικός κλήρος τους δεν υπερβαίνει το 50% του βιώσιμου κλήρου της περιοχής τους θα μισθώσουν γαίες Α' κατηγορίας
 • β. Οι λοιποί θα μισθώσουν γαίες Β' κατηγορίας
  Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέχρι 30 - 12 - 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: