Τρίτη 3 Μαΐου 2011

Συγκροτείται Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


 Αλεξάνδρεια, 3 Μαΐου 2011
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας, κ. Γιάννης Γκιουρτζής, με δημόσια ανοιχτή πρόσκληση που απηύθυνε σήμερα προς την κοινότητα των μεταναστών που κατοικεί μόνιμα στο δήμο Αλεξάνδρειας καθώς και στους τοπικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα ζητήματα των μεταναστών, τους καλεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του δήμου Αλεξάνδρειας, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Ιουνίου.
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και είναι συμβουλευτικό όργανο του δήμου με στόχο «την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία». Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 και το σχετικό Κανονισμό που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο.
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, ένας εκπρόσωπος φορέα μεταναστών (εφόσον λειτουργεί έστω παράρτημά του στα όρια του δήμου Αλεξάνδρειας), τρεις εκπρόσωποι της κοινότητας των μεταναστών και δύο εκπρόσωποι τοπικών κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας μεταναστών, τότε προβλέπεται να καταλάβει τη θέση του στο Συμβούλιο ένας επιπλέον εκπρόσωπος της κοινότητας των μεταναστών.
Με την πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου καλούνται:
·          Φορείς Μεταναστών, εφόσον η έδρα ή παράρτημα τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αλεξάνδρειας και λειτουργούν με τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποδείξουν με έγγραφη αίτησή τους προς το δήμο τον εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011.
·          Τοπικοί Κοινωνικοί Φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποδείξουν με έγγραφη αίτησή τους προς το δήμο τον εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011.
·          Η Κοινότητα των Μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο δήμο Αλεξάνδρειας, να προσέλθουν στις 29 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας, για την εκλογή των εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
 Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από ώρα 11:00 μέχρι ώρα 15:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της Ελληνικής Ιθαγένειας), έχουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στο δήμο Αλεξάνδρειας.
Όσοι από τους μετανάστες επιθυμούν να εκλεγούν στο Συμβούλιο θα πρέπει, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 24 Μαΐου 2011, να καταθέσουν δήλωση υποψηφιότητάς στο γραφείο του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου (αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κ. Πελαγία Δημητρίου, τηλ. 23333-50142), προσκομίζοντας ως δικαιολογητικά: α) την άδεια παραμονής, β) επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, εθνικότητα/υπηκοότητα), και γ) οποιοδήποτε δημόσια έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας τους στο δήμο, καθώς και το τηλέφωνό τους.
Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ο δήμος θα εκτυπώσει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων, σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Κάθε μετανάστης που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή θα μπορεί να ψηφίσει μέχρι (2) υποψηφίους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: