Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αλεξάνδρεια, 30 Μαΐου 2011

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από θετική αξιολόγηση αρμόδιας επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», εγκρίθηκε η πρόταση που υπεβλήθη τον περασμένο Σεπτέμβριο από το δήμο Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια της πρόσκλησης 20.1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων», για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός «Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Απορριμματοφόρων».
Το έργο, προϋπολογισμού 143.600 ευρώ, που χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, στοχεύει
στη μείωση του κόστους λειτουργίας του στόλου των απορριμματοφόρων και των λοιπών οχημάτων που χρησιμοποιεί ο δήμος Αλεξάνδρειας, στην καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος αποκομιδής των απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των δημοτών και στην εξασφάλιση της βέλτιστης εκμετάλλευσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού.
Με την ανάπτυξη του συστήματος, θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων αλλά και όλων των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρούνται και θα καταγράφονται επίσης οι συνθήκες εφοδιασμού, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, οι υπερβάσεις ταχύτητας, τυχόν υπερωρίες και τα ακριβή δρομολόγια για κάθε όχημα. Επίσης, ο έλεγχος της κατανάλωσης καυσίμων ανά όχημα και η παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από τα πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό θα καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφής του ανεφοδιασμού και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρα μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού.
Το σύστημα θα δίνει ακόμη τη δυνατότητα διαχείρισης της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και της δυναμικής καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων του δήμου και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Θα καταγράφονται: α) Βάρος απορριμμάτων, β) Ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων ανά γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος, γ) σε ενημερωμένους ψηφιακούς χάρτες η χωροθέτηση των κάδων και η χωρητικότητα του καθενός, και δ) χάρτες δρομολογίων και ώρες αποκομιδής.
Μέσω της συνδυασμένης χρήσης προηγμένων συστημάτων εποπτείας στόλου, RFID και δυναμικής καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, θα μπορούν να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα από τον δήμο για:
• Τη βελτιστοποίηση δρομολογίων και χρήσης δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων,
• Την αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των κάδων,
• Την επαλήθευση του παραγόμενου έργου από τη δημοτική υπηρεσία καθαριότητας,
• Τη δημιουργία εναλλακτικών μοντέλων χρέωσης δημοτικών τελών, καθώς και τον σχεδιασμό προγραμμάτων ανακύκλωσης βάσει κινήτρων, στο βαθμό που επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, η οποία δυστυχώς παραμένει αναχρονιστική σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες προηγμένες χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.
Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί τμηματικά, σε πέντε (5) φάσεις, που περιλαμβάνουν τη μελέτη εφαρμογής για την ανάπτυξη του συστήματος, την προμήθεια και εγκατάσταση του τηλεματικού και τηλεμετρικού εξοπλισμού οχημάτων και πεδίου, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των υποσυστημάτων και των εφαρμογών, την πιλοτική λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών-υπαλλήλων του δήμου, καθώς και δράσεις δημοσιότητας και προβολής του έργου προς τους πολίτες.
Η έναρξη της χρήσης των εφαρμογών του συστήματος από τις υπηρεσίες του δήμου Αλεξάνδρειας αναμένεται να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: