Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Πρόσληψη προσωπικού από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου και
Πτυχίο για τους Π.Φ.Α

Περισσότερες λεπτομέρειες: http://alexandria.gr/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: