Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει την Τρίτη 17 Ιουλίου στις 8:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 στις 8.30 μμ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος του συμβουλίου, κα Όλγα Μοσχοπούλου, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 20 θέματα, ως εξής:

1.       Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας.
2.       Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του Amatash Olgers του Robert.
3.       Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθ. 15/2008 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που αφορά «τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων καθώς και τη ρύθμιση της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους» (σχετικό: η αριθ. 41/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
4.       Απόδοση ποσών στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη έκτακτων δαπανών.
5.       Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Παπαδόπουλου Ειρήνη του Αντωνίου.
6.       Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 215/2007).
7.       Απόδοση ποσού σε σχολική επιτροπή του Δήμου για την υλοποίηση του προγράμματος Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου.
8.       Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων και πεζοδρόμια στον οικισμό Νησελίου» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 273/2009).
9.       Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Χρωματισμοί γραφείου κίνησης, Αποθήκης υλικών μηχανοστασίου, αντλιοστασίου Δ. Μελίκης» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 275/2010).
10.   Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή σωληνωτών αγωγών στην Τοπική Κοινότητα Νησίου».
11.   Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Κλιμπέ Γεωργία του Σεραφείμ.
12.   Έγκριση σύναψης δανείου για επενδυτικούς σκοπούς, σύμφωνα με την αριθ. 180/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13.   Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Τζιούρα Θωμά του Γρηγορίου. 
14.   Αποδοχή δωρεάς ενός (1) αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
15.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί διαμαρτυρίας-αιτήματος της Πρωτοβουλίας Επιβατών Προαστιακής Γραμμής Θεσσαλονίκης-Έδεσσας προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για αλλαγή δρομολογίων τρένων.
16.   Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 και ένταξη σε αυτό των υπηρεσιών για την μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.
17.   Έγκριση της με αριθ. Πρωτ. 25345/12-07-2012 διακήρυξης που αφορά τον καθορισμό των όρων για τη διενέργεια του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το σχολικό έτος 2012-2013».
18.   Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
19.   Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
20.   Εκλογή υδρονομέων άρδευσης, έτους 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: