Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

Ειδική συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») με τα εξής θέματα:
1) Η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
2) Η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
3) Η εκλογή των μελών της επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δεν υπάρχουν σχόλια: