Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Τρικάλων ..................... 9 Δεκεμβρίου 1964

Τότε που για την εκτέλεση κοινωφελών έργων υπήρχε και η επιβολή προσωπικής εργασίας....

Πιστή αντιγραφή από τα πρακτικά της Κοινότητας Τρικάλων
..........................
Θέμα 3ον
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρικάλων μετά διαλογικήν συζήτησην έχον υπ' όψιν το άρθρο 41 του Ν.Δ. 3033/1954

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

1. Επιβάλλει την παροχήν προσωπικής εργασίας εις του άρρενες και μόνον κατοίκους της Κοινότητας, έχοντας ηλικίαν 18 - 60 ετών, δέκα (10) ημερών και εις τα οχήματα και ελκυστήρας τριών (3) ημερών δια το οικ. έτος 1965.

2. Απαλλάσει τας θήλεις της προσωπικής εργασίας δια τον λόγον ότι αύται καθ' όλον το έτος ασχολούνται με τας οικιακάς των εργασίας και εις τα τέκνα των κ.λ.π.

3. Προσδιορίζει το αντίτιμον προσωπικής εργασίας δι' όσους δεν ήθελον εργασθεί εις δρχ. τριάντα πέντε (35) και εις δρχ. διακοσίας (200) δια τα οχήματα και ελκυστήρας, το οποίο αντίτιμον εισπραχθήσηται δια φορολογικών καταλόγων.

4. Η έναρξις της προσωπικής εργασίας κοινοποιηθήσηται και ορισθήσηται εις περιόδους κατά τας οποίας οι κάτοικοι δεν ασχολούνται εις γεωργικάς των εργασίας.

Στο τέλος της ημέρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: