Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                Αλεξάνδρεια, 26 Αυγούστου 2011

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Την Τρίτη 30 Αυγούστου στις 18:30 
Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου και ώρα 18:30. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 44 θέματα που είναι τα εξής:

1.       Συζήτηση επί της από 22-08-2011 αιτήσεως των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης « Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον»,  με θέμα: «Παράτυπη αν όχι παράνομη σε συνεδρίαση με διαδικαστέα του κατεπείγοντος για άλλα θέματα προ ημερησίας διάταξης , ενημέρωση από δικηγόρο, σχετικά με το θέμα των φωτοβολταϊκών του Δήμου και λήψη απόφασης περί εγκατάστασης ή μη φωτοβολταϊκών στις περιοχές “Αγίας Κυριακής”, ”Λουτρού” και “Σχοινά”.
2.       Συζήτηση επί της από 22-08-2011 αιτήσεως των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης « Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον»,  με θέμα: «Περί της αναφοράς διαμαρτυρίας των επί μήνες απλήρωτων υπαλλήλων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και σε άλλες δομές».
3.       Έγκριση διετούς Προγράμματος Δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας
4.       Έγκριση σύναψης Σύμβασης χρηματοδότησης και εκτέλεσης του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2011-2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας-Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή-Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.

5.       Επί αιτήσεως της Δημοτικής Συμβούλου, Λαμπίρης Αννας, για σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για απουσία της από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για διάστημα άνω των τριάντα ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 3463/2006 και της παρ.3 του άρθρου 20 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.
6.       Λήψη απόφασης για την κατάργηση της συναφθείσης, από 27-07-2011, Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξάνδρειας και του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας με αντικείμενο τη «Διάθεση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Πέλλας» και τη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης με το ίδιο αντικείμενο-Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
7.       Χορήγηση ή όχι δικαιωμάτων εκσκαφής και κατασκευής νέου φρεατίου στην εταιρεία Cyta Hellas Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. στην Τ.Κ. Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών της δικτύων.
8.       Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 682(5) αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αλεξάνδρειας που βρίσκεται στη θέση “Άμμος”.
9.       Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή μισθώματος του κυλικείου στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας.
10.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεων των Πολιτιστικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων.
11.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεων των Αθλητικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση των αθλητικών τους δραστηριοτήτων.
12.   Λήψη απόφασης για δωρεά παραχώρηση χώρου Δημοτικού Ακινήτου για μετεγκατάσταση των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑ Δήμου Αλεξάνδρειας.
13.   Λήψη απόφασης για την αγορά ενός καινούριου ημιφορτηγού με ανοικτή καρότσα από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Αλεξάνδρειας.
14.   Διατύπωση γνώμης στο Δ.Σ. για μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου σε Ενορία Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο συνοικισμό Αγίας Τριάδας Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
15.   Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 151 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας  που βρίσκεται στη θέση “Σιφώνι”.
16.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» - Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου.
17.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποχώρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας από το Δίκτυο Πόλεων «Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, Περιβαλλοντική και Αγροτική Ανάπτυξη» και με διακριτικό τίτλο «Έυξεινη Πόλη».
18.   Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου Α.Ε.» - Καθορισμός εταιρικού κεφαλαίου Δήμου Αλεξάνδρειας στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. - Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2011 - Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας με τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.
19.   Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και παραγωγικών τάξεων, για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 Ν. 1566/1985).
20.   Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή και του Αναπληρωτή του για τον Έλεγχο της Χρήσης 2007 του Πρώην Δήμου Μελίκης.
21.   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
22.   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 - Αποδοχή ποσού.
23.   Λήψη απόφασης για την Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Αράχου».
24.   Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου».
25.   Λήψη απόφασης για την Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Εργασίες Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Τ.Δ.  Πλατάνου».
26.   Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις τομών στο Δήμο Αλεξάνδρειας» ( Α.Μ. ΤΥΔΚ 126/2010).
27.   Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Κέντρο που κατασκευάζεται στον Οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 167/2009).
28.   Λήψη απόφασης για την αποξήλωση των ειδικών διαμορφώσεων του Οδοστρώματος (σαμάρια) επί των Οδών Ρήγα Φεραίου και Σχολείων στον οικισμό της Αλεξάνδρειας. 
29.   Ρύθμιση οφειλών.
30.   Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας στο Γυμναστικό Αγωνιστικό Σύλλογο « Αλεξάνδρεια».
31.   Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρων και επεμβάσεις στο Δίκτυο Αποχέτευσης όμβριων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Πλατέος». 
32.   Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση τμήματος Στραγγιστικού Δικτύου Τ.Δ. Πλατάνου».
33.   Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο « Ασφαλτοστρώσεις Οδών στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 141/2010).
34.   Λήψη απόφασης: α) Για την τοποθέτηση δέκα τριών (13) νέων στύλων και τοποθέτηση ισάριθμων Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ στους οικισμούς Καψόχωρας, Αγκαθιάς, Αλεξάνδρεια και στη Δ.Ε. Μελίκης και β) για την παραλλαγή δικτύου Χ.Τ. λόγω παρεμπόδισης στην πάροδο – πεζόδρομο Μακεδονομάχων στην Αλεξάνδρεια.
35.   Λήψη απόφασης για την καθιέρωση της 18ης Οκτωβρίου (ημέρα απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας από τον Τουρκικό ζυγό), ως επίσημης τοπικής εορτής και αργίας των δημόσιων υπηρεσιών για την πόλη της Αλεξάνδρειας.
36.   Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για τη μελέτη «Τοπογραφική αποτύπωση Δ.Δ. Μελίκης» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 21/2010).
37.   Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του Γηπέδου Παλαιοχωρίου στο Γυμναστικό Σύλλογο «Αγροτικός Αστήρ Πλατέος».
38.   Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Οικισμών Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 305/2009).
39.   Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β στο Τ.Δ. Λιανοβεργίου» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 97/2003).
40.   Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου –Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
41.   Aναμόρφωση περιθωρίων σε συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ του Δήμου και της Τράπεζας Πειραιώς.
42.   Έγκριση ή μη της αριθ. 32/2011 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. έτους 2011».
43.   Επαναφορά της αριθ. 374/04-08-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη σχετικής απόφασης με την απαιτούμενη, κατά το άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 3979/2011, απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
44.   Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου συνοικισμού Αγίας Τριάδας Τ.Κ. Προδρόμου από τον Μορφωτικό Αθλητικό Όμιλο Μελίκης «Ο Φίλιππος».    

Δεν υπάρχουν σχόλια: