Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

12 Θέσεις εργασίας πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων - ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2013-2014, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:

Οκτώ (8) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
για την υλοποίηση Γενικών προγραμμάτων Αγωγής (με προϋπηρεσία στα ΠΑγΟ)  ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ

Δύο (2) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
για την υλοποίηση Γενικών προγραμμάτων Αγωγής  ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ

Δύο (2) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 
για την υλοποίηση Ειδικών προγραμμάτων  ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Αθλησης για όλους (αριθμ. πρωτ. 26869/01-10-2013, ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η), όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας
9. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσλήψεων προσωπικού, σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν:
α) στην εξώθυρα των γραφείων της κοινωφελούς επιχείρησης (οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο) και
β) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Βεροίας- Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
Δ/νση: Οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300, τηλ. 2333053450-2333053452, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και λήγει εντός 10 ημερών.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του Νομού Ημαθίας, αναρτάται στην εξώθυρα των γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: