Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Κατανομή Αξιωμάτων του Δ.Σ. ΤΟΕΒ Τρικάλων

 11ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.
Στα Τρίκαλα σήμερα 15 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή ώρα 9:00 π.μ. και στα Γραφεία του Οργανισμού ύστερα από την αριθμ. 361/11-6-2012 του κ. Κυτούδη Μόσχου, που πλειοψήφησε κατά τις εκλογές που έγιναν στις 8 Ιουνίου 2012, συνήλθαν σε συνεδρίαση οι νεοεκλεγέντες με την υπ΄ αριθμ. 2/8-6-2012 Πράξη της Γενικής Συνέλευσης Δ/κοί Σύμβουλοι του Οργανισμού για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση επί του κάτωθι μοναδικού θέματος : 
«Κατανομή αξιωμάτων του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου». 
Στη συνεδρίαση είναι παρόντα όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου. Ήτοι : Κυτούδης Μόσχος, Κιρτικίδης Χρήστος, Λιλιόπουλος Απόστολος, Μεκερίδης Δημήτριος, Κουζιώρτης Δημήτριος, Τσαρίδης Γεώργιος, Παπακώστας Σωτήριος.
 Σε απαρτία ευρισκόμενο συνεπώς το Σώμα, αρχίζει η συνεδρίαση και μετά από διαλογική συζήτηση διανεμήθηκαν λευκά ψηφοδέλτια για την δια μυστικής ψηφοφορίας εκλογή κάθε αξιώματος με τα εξής αποτελέσματα:
 1) Για το αξίωμα του Προέδρου έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Κυτούδης Μόσχος και έλαβε 7 ψήφους.
2) Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Κιρτικίδης Χρήστος και έλαβε 7 ψήφους.
3) Για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Τσαρίδης Γεώργιος και έλαβε 7 ψήφους.
4) Για το αξίωμα του Ταμία έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Λιλιόπουλος Απόστολος και έλαβε 7 ψήφους.
 Ύστερα από τα παραπάνω αποτελέσματα η Σύνθεση του Δ/κού Συμβουλίου είναι η παρακάτω :
Πρόεδρος ……...  Κυτούδης         Μόσχος  του Χρήστου κάτοικος Τρικάλων  
Αντιπρόεδρος …: Κιρτικίδης         Χρήστος  του Χαράλαμπου κάτοικος Πλατέος
Γεν. Γραμματέας   Τσαρίδης          Γεώργιος  του Νικολάου κάτοικος Κυμίνων
Ταμίας ………….. Λιλιόπουλος     Απόστολος   του Γεωργίου κάτοικος Κλειδίου
Μέλος Δ.Σ. …….. Μεκερίδης       Δημήτριος   του  Σπύρου κάτοικος Τρικάλων 
Μέλος Δ.Σ. …….. Κουζιώρτης     Δημήτριος   του  Διονυσίου κάτοικος Κορυφής  
Μέλος Δ.Σ. ……...Παπακώστας    Σωτήριος  του  Αποστόλου κάτοικος Πλατάνου 
Όλοι δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.
Η παρούσα απόφαση έχει αύξων αριθμό 57.
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση τελειώνει η συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη
                                                                             α) Κιρτικίδης Χρ.
 ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ.                                           β)  Τσαρίδης Γ.
                                                                             γ)  Λιλιόπουλος Απ..
                                                                             δ)  Μεκερίδης Δημ.
                                                                             ε) Κουζιώρτης Δημ.
                                                                             στ) Παπακώστας Σωτ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: