Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ την Δευτέρα 25 Ιουνίου


Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 8.00 μ.μ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος του συμβουλίου κα. Όλγα Μοσχοπούλου, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 31 θέματα, ως εξής:

1.   Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, μιας ημέρας, του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας στον Αθλητικό Σύλλογο “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” Αλεξάνδρειας.
2.   Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συμμετοχή του Δήμου στην τακτική γενική συνέλευση της Α.Ν.ΗΜΑ Α.Ε. στις 29-06-2012 και κατανομή των μετοχών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
3.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή δωρεάς.
4.   Έγκριση ή μη της αριθ. 49/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο: Αποδοχή επιχορήγησης από Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζημίωση υπαλλήλων πρώην Εθνικού Οργανισμού πρόνοιας-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
5.   Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Ζαφειρόπουλο Θεόδωρο του Δημητρίου.
6.   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
7.   Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ της Xhika Shqiponja του Ηajdar.
8.   Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Καβασίλων.
9.   Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του Θεάτρου Πλατέος.
10.             Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας».
11.             Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.
12.             Αποδοχή ποσού για ειδική εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων -Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012.
13.             Χορήγηση ή μη της αριθ. 1646/02 παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Κίρτσογλου Ιώαννας του Αντωνίου στον γιο της Μουτρόπουλο Αχιλλέα του Κωνσταντίνου, λόγω συνταξιοδότησης.
14.             Έκφραση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετικά η υπ' αριθ. 79/31-05-2012 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξάνδρειας)
15.             Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση κατοικίας στην Τ.Κ. Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
16.             Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 27/2012 μελέτης της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη «μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το σχολικό έτος 2012-2013» και καθορισμός  του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας της μεταφοράς.
17.             Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος στραγγιστικού δικτύου στο Τ.Δ. Πλατάνου» (πρώην Δήμου Πλατέος) (Α.Μ. ΤΥΔΚ 249/2010).
18.             Έγκριση «Κανονισμού Έκδοσης Ενημερωτικού Εντύπου (Εφημερίδας)» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετικά η αριθ. 44/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α.).
19.             Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικών υπηρεσιών, για το έτος 2012, στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.
20.             Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών οικισμών Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου Τ.Δ.  Λιανοβεργίου» (Α.Μ. 305/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας) του πρώην Δήμου Πλατέος.
21.             Οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές και καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων και πωλητών(επαγγελματιών-παραγωγών) για τη λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.
22.             Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης Αγίας Κυριακής.
23.             Αντικατάσταση κ. Τσιάπλα Αθανάσιου του Νικολάου από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας», λόγω παραίτησης του ανωτέρω από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.
24.             Αντικατάσταση κ. Τσιάπλα Αθανάσιου του Νικολάου από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», λόγω παραίτησης του ανωτέρω από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.
25.             Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012.
26.             Αποδοχή ποσού - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
27.             Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Πιστολέλη Ιωάννη του Αθανασίου.
28.             Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1 «Αποχέτευση Ακάθαρτων Οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας», και β) τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω υποέργου.
29.             Έγκριση ή μη της αριθ. 51/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2012.
30.             Συμμετοχή Δήμου Αλεξάνδρειας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ν.ΗΜΑ Α.Ε. - Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
31.             Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Νησίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: