Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟΕΒ Τρικάλων: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
( Τ.Ο.Ε.Β.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/νση: Τρίκαλα Ημαθίας.
Ταχ. Κωδ.: 590 32

Πληροφορ.: Μηνούδη Δέσποινα
Τηλέφ.: 23330 81203
FAX : 23330 81539

Τρίκαλα 02 - 02 - 2015
Αριθ. πρωτ. 25
ΠΡΟΣ:
Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης
του ΤΟΕΒ Τρικάλων .
Στις έδρες τους.
ΚΟΙΝOΠ :
Α. Δήμο Αλεξανδρείας
Εθν. Αντίστασης 42 - 593 00 Αλεξάνδρεια
Β. Γ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ
26ης Οκτωβρίου 43 – 546 27 Θεσ/κη
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12 και 16 του Καταστατικού του Οργανισμού μας
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας σε συνεδρίαση που θα γίνει στις ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11 π.μ. μέσα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΤΟΕΒ Τρικάλων, στα Τρίκαλα Ημαθίας, για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων :
1.- Έγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού χρήσης 2014.
2.- Έγκριση του Προϋπολογισμού χρήσης 2015.
3.- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού 2015.
4.- Έγκριση του Κανονισμού Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2015.
5.- Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ΓΟΕΒ.
6.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
7.- Διάφορες ανακοινώσεις – Προτάσεις.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 6 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή, την αυτήν ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα υπολογισθεί απαρτία όσοι και αν είναι οι παρόντες. (άρθρο 12 παράγραφος 6 του Καταστατικού).
Απόφαση Νο5 του 1/30-1-2015 Πρακτικού του Δ.Σ.
O Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων
ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: